A sas mamas, cun fizas e isposas

A sas mamas, cun fizas e isposas
oe in sa die de sa festa issoro.
Non podinde gravellos e ne rosas
custos versos lis mando cun su coro.
Ca sun issas sas prendas amorosas
dignas de amore, rispetu e decoro.
Reinas de domo, funtanas de vida
bos siat dontzi grascia garantida.

Bruno Agus